Авала-В

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-1-5 / 24.02.2016
 • Валиден от
  24.02.2016
 • Валиден до
  24.02.2021
 • Статус
  Валиден
 • Основание и дата на спиране, изменяне, отнемане или прекратяване:
  На основание на чл. 13, ал. 5, във връзка с чл. 21, ал.1, т. 2 и ал. 2 от Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба (ЗЕКПСОИТДУ) и §2, т. 20, буква „а” от Допълнителните разпоредби на същия закон, поради нарушен критерий за надеждност Междуведомственият съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките спира за срок от 6 (шест) месеца (считано от 25.01.2018 г.), издадените в полза на „Авала - В” ЕООД гр. София, ЕИК 203849199, лиценз за износ и внос на продукти, свързани с отбраната (ПСО), № 03.09-33-1/28.03.2017 г., удостоверение за регистрация за трансфер на ПСО № 03.09-1-5/24.02.2016 г. и удостоверение за регистрация на брокерска дейност на продукти, свързани с отбраната № 03.09-1-3/30.03.2016 г. и забранява извършването на външнотърговски дейности с ПСО до възстановяване на надеждността на дружеството.
Фирма:
"Авала-В" ЕООД
ЕИК:
203849199
Лице с представителна власт:
Димитрина Николова Кънева
Седалище:
1680 гр. София, ж.к. ""Красно село"", кв. ""Бели брези"", бл. 3, ет. 13, ап. 48;
Адрес на управление:
1373 гр. София, ж.к. ""Западен парк"", бл. 30, ет. 1, ап.3; тел. 0876020234, email: avalatrader@gmail.com