Междуведомствен съвет
по отбранителна индустрия
и сигурност на доставките
към Министерския съвет на Република България
1594, г. София,
бул. "Дондуков", 1
тел.: 02 940 28 42
факс: 02 988 03 79
e-mail: micmrc@government.bg

Междуведомственият съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет е създаден с Постановление № 120 на МС от 25.06.2012 г. (обн., ДВ, бр. 49 от 29.06.2012 г., в сила от 30.06.2012 г.) Съветът е консултативен орган за разработване на принципите и за осъществяване на координацията при провеждането на държавната политика в областта на отбранителната индустрия, на експортния контрол на продукти свързани с отбраната, на отбранително-мобилизационната подготовка на страната и на международното отбранително-икономическо и научно-техническо сътрудничество във връзка с отбраната и сигурността на страната. Междуведомственият съвет осъществява контрол по изпълнението на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба.

Междуведомственият съвет осъществява следните функции в областите на:

  1. Отбранителната индустрия;
  2. Eкспортния контрол на продукти, свързани с отбраната;
  3. Отбранително-мобилизационната подготовка на страната;
  4. Mеждународното отбранително-икономическо и научно-техническо сътрудничество в интерес на отбраната и сигурността;

 

ОТЧЕТ за изразходваните финансови средства за отбранително-мобилизационната подготовка  по: дейност 282 "Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности" и по дейност 219 "Други дейности по отбраната" (чл.5, ал.2 от ПМС № 36/14.02.2001 г.)

 

ЗАЯВКА за финансиране на отбранително-мобилизационната подготовка с разчети за потребности от финансови средства за разходи: по дейност 282 "Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности" и по дейност 219 "Други дейности по отбраната" (чл.5, ал.2 от ПМС № 36/14.02.2001 г.)


© 2022
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките

Информацията в този сайт е публична и
може да бъде
копирана и
разпространявана.

Неоторизираните опити за добавяне или подмяна на информация са строго забранени.
Web design and support:

masterplan