Отбранително - мобилизационна подготовка на страната

ЗАКОН за отбраната и въоръжените сили на Република България

Запази като:

.pdf

ЗАКОН за държавните резерви и военновременните запаси

Запази като:

.pdf

ЗАКОН за задължителните запаси от нефт и нефтопродукти

Запази като:

.pdf

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 286 на МС от 18.10.2011 г. за възлагане на военновременни задачи по отбраната на страната на държавните органи, органите на местното самоуправление и местната администрация и на юридическите лица - бюджетни организации 

Запази като:

.pdf

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 114 от 16 Май 2013 г. за приемане на наредба за отсрочване на запасни и техника-запас от повикване във въоръжените сили при мобилизация

Запази като:

.pdf

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 89 на МС от 2.05.2012 г. за приемане на държавен военновременен план

Запази като:

.pdf

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 293 на МС от 1.12.2008 г. за утвърждаване на военновременни задачи на юридически лица за производство на основна военна и гражданска продукция и услуги

Запази като:

.pdf

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 31 на МС от 2.02.2019 г. за дейностите и задачите по отбранително-мобилизационна подготовка на държавните органи и юридическите лица с военновременни задачи

Запази като:

.pdf

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 64 на МС от 28.03.2008 г. за определяне на обекти от военновременната система за управление на държавните органи

Запази като:

.pdf

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 159 на МС от 30.07.2018 г. за приемане на Наредба за организацията и поддържането на системата за военновременно управление на държавната и местната администрация, дружествата и организациите в мирно и военно време

Запази като:

.pdf

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 352 на МС от 19.09.1997 г. за приемане на Правилник за състава и функциите на съветите за отбрана в областите и общините

Запази като:

.pdf

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66 на МС от 28.03.1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации

Запази като:

.pdf

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 212 на МС от 10.11.1993 г. за организиране на денонощно дежурство за оповестяване при привеждане от мирно във военно положение, при стихийни бедствия и крупни производствени аварии

Запази като:

.pdf

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 234 на МС от 21.10.2003 г. за приемане на Наредба за условията и реда за организиране на дейностите по държавните резерви и военновременните запаси

Запази като:

.pdf

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 286 на МС от 18.10.2011 г. за възлагане на военновременни задачи по отбраната на страната на държавните органи, органите на местното самоуправление и местната администрация и на юридическите лица - бюджетни организации

Запази като:

.pdf

НАРЕДБА за усвояване на военни изделия и за създаване и поддържане на мощности за военновременна дейност на националното стопанство

Запази като:

.pdf

НАРЕДБА за условията и реда за организиране на дейностите по държавните резерви и военновременните запаси

Запази като:

.pdf

НАРЕДБА за условията и реда за продажба на държавни резерви и военновременни запаси

Запази като:

.pdf

НАРЕДБА за отсрочване от повикване във Въоръжените сили при мобилизация на резервисти и техника

Запази като:

.pdf

НАРЕДБА за условията и реда за създаване на ведомствени военновременни запаси на Министерството на вътрешните работи

Запази като:

.pdf

НАРЕДБА за условията и реда за създаване на ведомствени военновременни запаси на Министерството на отбраната

Запази като:

.pdf

НАРЕДБА за стокообмена, направленията и механизмите за осигуряване на военновременния план

Запази като:

.pdf

НАРЕДБА за снабдяване с основни хранителни и нехранителни стоки във време на война

Запази като:

.pdf

НАРЕДБА за планиране на граждански ресурси за отбрана

Запази като:

.pdf

РЕШЕНИЕ№ 582 от 14 Юли 2016 година ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДИРЕКТИВА ЗА ПРИВЕЖДАНЕ НА СТРАНАТА В ГОТОВНОСТ ЗА РАБОТА ВЪВ ВОЕННО ВРЕМЕ

Запази като:

.pdf

РЕШЕНИЕ№ 363 от 19 май 2009 година ЗА ПРИЕМАНЕ НА НОМЕНКЛАТУРНИ СПИСЪЦИ НА ВОЕННОВРЕМЕННИТЕ ЗАПАСИ, НОРМАТИВИТЕ ЗА ТЯХ И РАЗЧЕТ ЗА НЕОБХОДИМИТЕ ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА

Запази като:

.pdf

РЕШЕНИЕ№ 321 от 7 май 2009 година ЗА ПРИЕМАНЕ НА НОМЕНКЛАТУРНИ СПИСЪЦИ НА ДЪРЖАВНИТЕ РЕЗЕРВИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО НА КРИЗИСНИТЕ ЗАПАСИ, НОРМАТИВИТЕ ЗА ТЯХ И РАЗЧЕТ ЗА НЕОБХОДИМИТЕ ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА

Запази като:

.pdf