Eкспортен контрол на продукти, свързани с отбраната

ПО ЕКСПОРТНИЯ КОНТРОЛ НА ПРОДУКТИ, СВЪРЗАНИ С ОТБРАНАТА И ИЗДЕЛИЯ С ДВОЙНА УПОТРЕБА

ЗАКОН за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба.

Запази като:

.pdf

ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба

Запази като:

.pdf

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 422 на МС от 14.12.2022 г. за приемане на Списък на продуктите, свързани с отбраната и на Списък на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос

Запази като:

.pdf

ПОСТАНОВЛЕНИЕ No 272 от 30 октомври 2012 година за изменение и допълнение на Постановление № 91 на Министерския съвет от 2001 г. за утвърждаване на Списък на държавите и организациите, спрямо които Република България прилага забрана или ограничения върху продажбата и доставките на въоръжение и свързаното с него оборудване, в съответствие с резолюции на Съвета за сигурност на ООН и решения на Европейския съюз и на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа

Запази като:

.pdf

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 91 на МС от 9.04.2001 г. за утвърждаване на Списък на държавите и организациите, спрямо които Република България прилага забрана или ограничения върху продажбата и доставките на въоръжение и свързаното с него оборудване, в съответствие с резолюции на Съвета за сигурност на ООН и решения на Европейския съюз и на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа

Запази като:

.pdf

ТАРИФА за таксите, които се събират по Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба

Запази като:

.pdf

Банкова сметка

Запази като:

.pdf

Методика на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките за осъществяване на контрол по реда на глава седма от Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба ЗЕКПСОИТДУ) – приета на 16.09.2015 г., част I, т. 20 от дневния ред

Запази като:

.pdf

ПО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА ОТ ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ХИМИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1907/2006 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

Запази като:

.pdf

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ОТ ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ХИМИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ

Запази като:

.pdf

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 380 от 30.12.2019 г. за приемане на Наредба за условията и реда за издаване на разрешение за освобождаване по Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси

Запази като:

.pdf

НАРЕДБА за условията и реда за издаване на разрешение за освобождаване по Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси

Запази като:

.pdf