СЪГЛАСНО ГЛАВА ОСМА ОТ ЗАКОНА ЗА ЕКСПОРТНИЯ КОНТРОЛ НА ПРОДУКТИ, СВЪРЗАНИ С ОТБРАНАТА, И ИЗДЕЛИЯ И ТЕХНОЛОГИИ С ДВОЙНА УПОТРЕБА

На лицата, които осъществяват износ, внос, трансфер, брокерска дейност, транспортиране и/или транзит на продукти, свързани с отбраната, и на изделия с двойна употреба без съответните лиценз, регистрация, разрешение или удостоверение, се налага:

  1. глоба от 1000 до 50 000 лв. - за физическите лица, както и за длъжностните лица на търговските дружества, в случай че извършеното не съставлява престъпление;
  2. имуществена санкция в размер от 25 000 до 250 000 лв. - за юридическите лица и едноличните търговци;
  3. глоба или имуществена санкция в размер от 50 000 до 500 000 лв. - за констатирано повторно нарушение.

На лицата, които осъществяват дейности в нарушение на обхвата и условията на издадено разрешение или удостоверение, не спазват ограниченията за износ, поставени при получаването на продуктите, свързани с отбраната, или на изделията с двойна употреба вследствие на трансфер или внос или не предоставят документи, данни, сведения и справки, или възпрепятстват и/или откажат достъп на длъжностно лице при упражняване на контролна дейност по този закон, се налага:

  1. глоба от 1000 до 10 000 лв. - за физическите лица, както и за длъжностните лица на търговските дружества, в случай че извършеното не съставлява престъпление;
  2. имуществена санкция в размер от 5000 до 50 000 лв. - за юридическите лица и едноличните търговци;
  3. глоба или имуществена санкция в размер от 10 000 до 100 000 лв. - за констатирано повторно нарушение.

На лицата, които не изпълняват задълженията си по глава шеста от закона, се налага:

  1. глоба от 2000 до 20 000 лв. - за физическите лица, както и за длъжностните лица на търговските дружества, в случай че извършеното не съставлява престъпление;
  2. имуществена санкция в размер от 10 000 до 100 000 лв. - за юридическите лица и едноличните търговци; 
  3. глоба или имуществена санкция в размер от 20 000 до 200 000 лв. - за констатирано повторно нарушение.

Актовете за установяване на нарушенията се съставят от длъжностните лица, определени от съответния контролен орган.

Наказателните постановления се издават от контролния орган, констатирал нарушението, или от оправомощено от него длъжностно лице.

Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Приходите от глоби и имуществени санкции, наложени по този закон, постъпват по бюджета на контролния орган, издал съответното наказателно постановление.