ПРАВИТЕЛСТВОТО АКТУАЛИЗИРА СПИСЪЦИТЕ НА ПРОДУКТИТЕ, СВЪРЗАНИ С ОТБРАНАТА, И НА ИЗДЕЛИЯТА И ТЕХНОЛОГИИТЕ С ДВОЙНА УПОТРЕБА, КОИТО ПОДЛЕЖАТ НА КОНТРОЛ ПРИ ВНОС

Правителството прие Списък на продуктите, свързани с отбраната, и Списък на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос. Всяка година те се актуализират в изпълнение на поетите от България ангажименти по линия на ЕС и международните режими за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение.

Списъкът на продуктите, свързани с отбраната, е изготвен в изпълнение на чл. 12 Общата позиция 2008/944/ОВППС на Съвета на Европа, определяща общи правила за режим на контрол върху износа на военни технологии и оборудване. Той е идентичен с публикувания през април 2016 г. актуализиран Общ списък на оръжията на ЕС.

В Списъка на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос, са отразени приетите промени в съответните списъци на международните режими за експортен контрол.