Решение № 711 от 26 август 2016 година за одобряване на доклад за изпълнението на закона за експортния контрол на Продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба през 2015 г. От междуведомствения съвет по отбранителна Индустрия

На основание чл. 70, ал. 1 и 2 от Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

1. Одобрява Доклада за изпълнението на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба през 2015 г. от Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет.

2. Представя на Народното събрание доклада по т. 1.

ЗА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/п/ Меглена Кунева

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:
/п/ Веселин Даков