РЕШЕНИЕ № 795 от 21 септември 2016 година За одобряване на доклад за дейността на междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките за 2015 г.

На основание чл. 4, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 8, ал. 2 и чл. 2, ал. 3 от Постановление № 120 на Министерския съвет от 2012 г. за създаване на Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет (обн., ДВ, бр. 49 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 5 от 2015 г. и бр. 27 от 2016 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

Одобрява Доклада за дейността на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките за 2015 г. съгласно приложението (поверително).

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/п/ Бойко Борисов

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:
/п/ Мариета Немска