С ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЕКСПОРТНИЯ КОНТРОЛ СЕ НАМАЛЯВА АДМИНИСТРАТИВНАТА ТЕЖЕСТ

Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия, и технологии с двойна употреба. Законът е обнародван в ДВ бр. 101 от 19.12.2017 г., в сила от 19.12.2017 г.

С приетите от Народното събрание изменения се прецизират съществуващи текстове с цел тяхното оптимизиране и еднозначното им тълкуване.

Освен това се намалява и административната тежест за заявителите чрез отпадане на някои изисквани досега документи. Това са единен идентификационен код, свидетелство за съдимост и удостоверение от съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за липсата на ликвидни и изискуеми публични вземания. Документите ще бъдат осигурявани по служебен път.

Предложените промени ще доведат до създаването на по-благоприятни условия за бизнеса чрез отпадането, облекчаването и оптимизиране на част от сега действащите административни процедури.