ОДОБРЯВАНЕ НА ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЗАКОНА ЗА ЕКСПОРТНИЯ КОНТРОЛ НА ПРОДУКТИ, СВЪРЗАНИ С ОТБРАНАТА, И НА ИЗДЕЛИЯ И ТЕХНОЛОГИИ С ДВОЙНА УПОТРЕБА ПРЕЗ 2019 Г.


Решение 651 от 17 септември 2020 година


На основание чл. 70, ал. 1 и 2 от Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

1. Одобрява Доклада за изпълнението на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба през 2019 г. от Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет.

2. Предлага на Народното събрание да приеме доклада по т. 1.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Веселин Даков