ОДОБРЯВАНЕ НА ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЗАКОНА ЗА ЕКСПОРТНИЯ КОНТРОЛ НА ПРОДУКТИ, СВЪРЗАНИ С ОТБРАНАТА, И НА ИЗДЕЛИЯ И ТЕХНОЛОГИИ С ДВОЙНА УПОТРЕБА ПРЕЗ 2020 Г.


Решение 396 от 28 април 2021 година.


На основание чл. 70, ал. 1 и 2 от Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:


1. Одобрява Доклада за изпълнението на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба през 2020 г. от Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет.

2. Представя на Народното събрание доклада по т. 1.ЗА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Томислав Дончев

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Красимир Божанов