Одобрен е доклад на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия

Правителството одобри доклад на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките за изпълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната и на изделия и технологии с двойна употреба през 2021 г. 

През 2021 г. Междуведомственият съвет проведе 9 заседания, на които разгледа заявленията на 153 фирми за издаване на лицензи и удостоверения за регистрации, както и за промяна на обстоятелствата, настъпили след тяхното издаване. 

На проведените заседания Междуведомственият съвет издаде: 24 едногодишни лиценза за износ и внос на продукти, свързани с отбраната; 71 петгодишни лиценза за износ и внос на продукти, свързани с отбраната; 2 петгодишни лиценза за транспортиране на продукти, свързани с отбраната, между две трети страни без влизане на територията на Република България; 65 удостоверения за регистрация за трансфер на продукти, свързани с отбраната; 39 удостоверения за регистрация за брокерска дейност с продукти, свързани с отбраната; 2 изменения на едногодишни лицензи за износ и внос на продукти, свързани с отбраната; 8 изменения на петгодишни лицензи за износ и внос на продукти, свързани с отбраната; 1 изменение на петгодишен лиценз за транспортиране на продукти, свързани с отбраната, между две трети страни без влизане на територията на Република България; 11 изменения на удостоверения за регистрация за трансфер на продукти, свързани с отбраната; 3 изменения на удостоверения за регистрация за брокерска дейност с продукти, свързани с отбраната. 

Към 31.12.2021 г. 290 фирми притежават 666 лиценза и удостоверения за регистрация за трансфер и брокерска дейност с продукти, свързани с отбраната. Във фирмите пряко са заети 23 646 лица.

Докладът беше предоставен на Народното събрание. На заседание на Комисията по икономическа политика и иновации, което се проведе на 30 ноември 2022 г., докладът беше приет.