ОДОБРЯВАНЕ НА ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЗАКОНА ЗА ЕКСПОРТНИЯ КОНТРОЛ НА ПРОДУКТИ, СВЪРЗАНИ С ОТБРАНАТА, И НА ИЗДЕЛИЯ И ТЕХНОЛОГИИ С ДВОЙНА УПОТРЕБА ПРЕЗ 2021 Г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 849

 

от    28    октомври   2022 година

 

ЗА одобряване на Доклад за изпълнението на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба през 2021 г. от Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет

 

На основание чл. 70, ал. 1 и 2 от Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба

 

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

 

 

1. Одобрява Доклада за изпълнението на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба през 2021 г. от Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет.

2. Представя на Народното събрание доклада по т. 1.

 

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Гълъб Донев

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Красимир Божанов